دبیر کمیته:  امیر محمد نوروزپور

چگونه صنایع خلاق در قرن بیست و یک توسعه انسانی را تقویت می کند؟
بیشتر بخوانید